Tranen uit Oekraïne / Tears from Ukraine

Blindness / illusion, ink drawing on vintage paper, Margo Sarkisova 2021

Aantekeningen bij een kunstcollectie (English below)

1.Blindness / illusion – Margo Sarkisova 2021

Een paar uur nadat de noodtoestand is uitgeroepen in Oekraïne ontvang ik de post waar ik reikhalzend naar uitzag. Mijn eerste buitenlandse kunstwerk. Een inkttekening op papier van de jonge Oekraïnse kunstenaar Margo Sarkisova. Op Instagram heet ze Margo Persimmon verwijzend naar haar Assyrische wortels. Ze is geboren in 1997 in Pokrovsk, midden in de Donbass in de buurt van Donetsk, en woont en werkt in Charkov dichtbij de Russische grens.

Vorig jaar vond ik haar account op Instagram, ik denk met de hashtag #monoprint of #monotype omdat ik die zelf ook vaak gebruik. Ik raakte gefascineerd door haar beeldtaal die ondanks dezelfde soort grafische technieken die ik zelf gebruik een compleet ander verhaal vertellen.
Ze tekent, knipt en gebruikt grafische druktechnieken op papier en doek die ze zo uit haar mouw lijkt te schudden. Tegelijkertijd is alles zo trefzeker dat je bijna niet gelooft hier met een vijfentwintigjarige te maken hebt.

Maar jong (en hoe cliché; veelbelovend!) is deze dame zeker. Op Instagram neemt ze je mee in haar werk, in haar danslessen waarmee ze haar angst voor de komende oorlog overwint, straalt na een bezoek aan de kapper en bakt ze platte broden in de tuin van haar oma waar een traditionele oven staat.
Haar werk gaat over haar culturele achtergrond, de oude geschiedenis van het Assyrische volk, tradities, volksverhalen, identiteit, gender, geworteldheid en (ik denk) ’tuinieren’.

Op de inkttekening staan een rood hoofd als een muts en een blauw-violet mensfiguur die de ogen van het hoofd afdekt. Waarom ik het hoofd als muts zie komt door de franje onderaan in de vorm van tranen. Het is alsof je dit hoofd zo kan op of afdoen. Uit één oog komt een traan en uit de andere een paarse straal die terecht komt in het oog van de blauwviolette mensfiguur. Uit beide hoofden komt een soort regenboog met enkel rode banen. Verder staan er nog twee banen, drie stippen en twee losse tranen op het papier van ongeveer 37×30 cm.

Het werk heet ‘blindness/illusion’. De symbolische betekenis lijkt vandaag helemaal op de huidige situatie in de Oekraïne te slaan. Waarschijnlijker is het een traditioneel of cultureel verdriet of wie weet een persoonlijk verdriet gevangen in een uniek handschrift wat tegelijkertijd iets heel universeels raakt.
Ik besloot het te kopen omdat ik Sarkisova’s werk fantastisch vind, ik het nog net met mijn summiere kunstenaarsinkomen kan betalen en ik naar de oogarts moest om te controleren of ik beginnende glaucoom had en daarbij troost kon gebruiken.
Dat laatste lijkt gelukkig nog lang niet zo te zijn en daarmee mijn eigen letterlijke blindheid hopelijk nog heel ver weg.
Helaas gaat dat niet op voor de oorlog in de Oekraïne.

Dit is deel 1 van de teksten die ik schrijf over de werken in mijn kunstcollectie. Naast zelf kunst maken verzamel ik ook kunst. Dat begon met af en toe wat ruilen met medekunstenaars. Ook gaven we elkaar soms eigen werk als verjaardagscadeau’s.

Wij zijn financieel meestal niet de fortuinlijkste beroepsgroep, vooral niet in Nederland. De gemiddelde Nederlander denkt dat kunstenaarschap en kunst maken een soort hobby is. En dat is natuurlijk ongelofelijk jammer. Het kijken naar kunst maakt heel veel nieuwe hersencellen aan en kan een enorme beroering teweeg brengen. Afgelopen coronaperiode moesten we het veel te lang zonder doen en ben ik pas echt gaan verzamelen om toch dagelijks naar kunst te kunnen kijken. Samen met mijn partner hebben we het grootste deel van het vakantiegeld aan kunst besteed en zijn we lid geworden van een kunstuitleen. In principe verzamelen we alleen vrouwelijke kunstenaars. Soms glipt er toch een man tussendoor.

Notes on an art collection

1.Blindness / illusion – Margo Sarkisova 2021

A few hours after a state of emergency was declared in Ukraine, I received the mail I was eagerly waiting for. My first foreign artwork. An ink drawing on paper by the young Ukrainian artist Margo Sarkisova. On Instagram, her name is Margo Persimmon, referring to her Assyrian roots. She was born in 1997 in Pokrovsk, in the middle of the Donbass near Donetsk, and lives and works in Kharkov close to the Russian border.

Last year I found her account on Instagram, I think with the hashtag #monoprint or #monotype because I often use it myself. I became fascinated by her visual language that, despite the same kind of graphic techniques that I use, tell a completely different story.
She draws, cuts and uses graphic printing techniques on paper and canvas, which she seems to shake up in no time.
At the same time, everything is so accurate that you hardly believe you are dealing with a twenty-five year old here.

But young (and how cliché; promising!) this lady certainly is. On Instagram, she takes you through her work, in her dance lessons with which she overcomes her fear of the war, beams after a visit to the hairdresser and bakes flat breads in her grandmother’s garden, which has a traditional oven.
Her work is about her cultural background, the ancient history of the Assyrian people, traditions, folktales, identity, gender, rootedness and (I think) ‘gardening’.

The ink drawing shows a red head as a hat and a blue-violet human figure covering the eyes of the head. Why I see the head as a hat is because of the fringe at the bottom in the form of tears. It’s like you can put this head on or take it off. From one eye comes a tear and from the other a purple ray that ends up in the eye of the blue-violet human figure. From both heads comes a kind of rainbow with only red bands. Furthermore, there are two lanes, three dots and two separate tears on the paper of approximately 37×30 cm.

The work is called ‘blindness/illusion’. The symbolic meaning today seems to refer entirely to the current situation in Ukraine. More likely it is a traditional or cultural sadness or who knows, a personal sadness captured in a unique handwriting that touches something very universal at the same time.
I decided to buy it because I think Sarkisova’s work is fantastic, I can barely afford it with my meager artist income and I had to go to the eye doctor to check if I had early-stage glaucoma and could use some comfort.
Fortunately, the latter does not seem to be the case for a long time and with that, hopefully my own blindness is still very far away.
Unfortunately, that is not the case for the threats in Ukraine.

This is part 1 of the texts I write about the works in my art collection. Besides making art myself, I also collect art. That started with the occasional exchange with fellow artists. We also sometimes gave each other our own work as birthday gifts.

We are usually not the most fortunate profession financially, especially not in the Netherlands. The average Dutch person thinks that being an artist and making art is a kind of hobby. And that is, of course, incredibly unfortunate. Looking at art creates a lot of new brain cells and can cause enormous commotion. Last corona period we had to do without it for far too long and I only really started collecting to be able to look at art daily. Together with my partner we have spent most of the holiday money on art and we have joined an art library. Basically we only collect female artists. Sometimes a male slips in.