Aaibaar / Strokable

Aantekeningen bij een kunstcollectie
(English below)

2. Man – Hanneke van Broekhoven 2019

Mijn man valt niet op mannen maar voor deze man viel hij als een blok.
Dat gebeurde in het voorjaar van 2019 waar ik samen met Hanneke als gastkunstenaar stond op een kunstmarkt in een ateliercomplex wat inmiddels is gesloopt.
Ruim negen maanden later hadden we genoeg gespaard om ‘Man’ in huis te kunnen nemen.

Hanneke van Broekhoven is een meester met draad, textiel en staal. Steek voor steek laat ze beelden ontstaan die hun materiaal ontstijgen en de ruimtes waar ze zich bevinden bezielen.
Man is ontstaan uit een robuust stuk staal, lapjes van een zalmroze deken en grof naaigaren.

Net als bij een pasgeboren baby waarbij de schedel nog niet helemaal dicht zit heeft ‘Man’ daar ook nog openingen en zie je zo de vulling zitten. Alsof hij nog van alles tot zich kan nemen.
Naast heel zacht en wie weet kwetsbaar is deze man ook dubieus. Het zou een portret van een boeddhist kunnen zijn maar net zo goed een portret van een beul. Dat komt misschien omdat ik kale blanke mannen met korte nekken vaak associeer met geweld en dat zegt natuurlijk vooral iets over mij. Waarschijnlijk heeft van Broekhoven er geen spoor van geweld in willen leggen want Man staat in al zijn zachtheid alweer een hele poos in onze woonkamer en heeft me nog nooit angst aangejaagd.

Ik denk dat we nu en in de toekomst dit soort zachte mannen nodig hebben. De hersenen nog niet geheel gedicht en de wereld inkijkend zonder oordeel en zonder grenzen te overschrijden.

Inmiddels is mijn liefde voor deze Man net zo groot als die van mijn man.

Dit is deel 2 van de teksten die ik schrijf over de werken in mijn kunstcollectie. Naast zelf kunst maken verzamel ik ook kunst. Dat begon met af en toe wat ruilen met medekunstenaars. Ook gaven we elkaar soms eigen werk als verjaardagscadeau’s.

Wij zijn financieel meestal niet de fortuinlijkste beroepsgroep, vooral niet in Nederland. De gemiddelde Nederlander denkt dat kunstenaarschap en kunst maken een soort hobby is. En dat is natuurlijk ongelofelijk jammer. Het kijken naar kunst maakt heel veel nieuwe hersencellen aan en kan een enorme beroering teweeg brengen. Afgelopen coronaperiode moesten we het veel te lang zonder doen en ben ik pas echt gaan verzamelen om toch dagelijks naar kunst te kunnen kijken. Samen met mijn partner hebben we het grootste deel van het vakantiegeld aan kunst besteed en zijn we lid geworden van een kunstuitleen. In principe verzamelen we alleen vrouwelijke kunstenaars. Soms glipt er toch een man tussendoor.

Notes on an art collection

2. Man – Hanneke van Broekhoven 2019

My man is not attracted to men, but he fell head over heels for this man.
That happened in the spring of 2019, when I was a guest artist together with Hanneke at an art market in a studio complex that has since been demolished.
More than nine months later we had saved enough to take ‘Man’ into our house.

Hanneke van Broekhoven is a master with wire, textiles and steel. Stitch by stitch she creates sculptures that transcend their material and animate the spaces where they are located.
Man was created from a robust piece of steel, patches of a salmon pink blanket and coarse sewing thread. Just like with a newborn baby where the skull is not yet completely closed, ‘Man’ also has openings there and you can see the filling. As if he can still take anything.
Besides being very gentle and who knows, vulnerable, this man is also dubious. It could be a portrait of a Buddhist or just as well a portrait of an executioner. Maybe that’s because I often associate bald white men with short necks with violence and of course, that says only something about me. Van Broekhoven probably didn’t want to put a trace of violence in it, because Man has been standing in our living room in all his softness for quite some time and has never frightened me.

I think we need these kind of soft men now and in the future. The brain not yet completely closed and looking into the world without judgment and without crossing borders.

In the meantime my love for this Man is just as great as my man’s.

This is part 2 of the texts I write about the works in my art collection. Besides making art myself, I also collect art. That started with the occasional exchange with fellow artists. We also sometimes gave each other our own work as birthday gifts.

We are usually not the most fortunate profession financially, especially not in the Netherlands. The average Dutch person thinks that being an artist and making art is a kind of hobby. And that is, of course, incredibly unfortunate. Looking at art creates a lot of new brain cells and can cause enormous commotion. Last corona period we had to do without it for far too long and I only really started collecting to be able to look at art daily. Together with my partner we have spent most of the holiday money on art and we have joined an art library. Basically we only collect female artists. Sometimes a male slips in.